Назад

Публикувано:19.02.2020

Подобряване на производствения капацитет в „Тафпринт“ ООД

Подобряване на производствения капацитет в „Тафпринт“ ООД

На 12.02.2020 г. „Тафпринт“ ООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0313-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет -изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „Тафпринт“ ООД,“. 

 

Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на "Тафпринт" ООД в гр. Пловдив за производство на печатни изделия. Така описаното ще се постигне, чрез реализацията на настоящия инвестиционен проект, а именно закупуването и въвеждането в експлоатация на 1бр. пет цветна офсетна машина. Със закупуването на новата машина ще се увеличи капацитета за производство на печатни изделия и ще се подобри качеството на произвежданите.

 

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на  1 545 106,00 лв., от които 927 063,60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (788 004,06 лв. европейско и 139 059,54 лв. национално съфинансиране) и 618 042,40 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: 

Подобряване на производствения капацитет на "Тафпринт" ООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

 

Специфични цели на проекта:

  • Разширяване на експортния капацитет на "Тафпринт" ООД;
  • Повишаване на производствения капацитет на "Тафпринт" ООД, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на 1бр. пет цветна офсетна машина.

Очаквани резултати: 

 

  • увеличаване на капацитета на печат;
  • подобряване на ефективността на процеса по намастиляване и темпериране на мастилните апарати;
  • отпадане на необходимостта от ръчно цветоопределяне;
  • постигане на пълна повтаряемост на цветовете в тираж;
  • намаляване на себестойността на продукцията на компанията;
  • подобряване качеството на произвежданите продукти;

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002­2.040-0313-С01 „Подобряване на производствения капацитет в „Тафпринт“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тафпринт“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО