Назад

Публикувано:18.10.2019

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

 

за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 

На 25.10.2019 г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, ул. " Недялка Шилева " № 16  ще се проведе заключително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0089-C01/27.11.2018 г. между МИ и "Тафпринт" ООД по проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

            С реализацията на настоящия проект, компанията е придобила Листова печатна машина - 1 бр., с което е внедрила в производствената си практика иновативен за България производствен „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 2 491 816,00 лв., от които 1 495 489,60 лв. безвъзмездна финансова помощ (60.02 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 271 166,16 лв. европейско и  224 323,44 лв. национално съфинансиране.) и 996 326.40 лв. собствено съфинансиране.

         Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес "Тафпринт" ООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и  ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас.

          Предвид факта, че така описаният производствен процес е иновативен за България, а също така и във връзка с изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ от горецитирания Договор за БФП, екипът на „Тафпринт“ ООД организира заключително информационно събитие (работна среща), с което цели да разясни резултатите от проекта. 

На заключителното информационно събитие (работна среща), са поканени представители на всички заинтересовани страни от проекта: представители на УО, доставчици на машини, представители на традиционни и дигитални медии, представители на печатници, както и основни клиенти на "Тафпринт" ООД, потребяващи продуктите на компанията, Съюзът на печатарската индустрия в България. 

          Целта на първата част от заключителната работна среща е да бъдат представени конкретните технологични резултати и параметри на иновативния процес за „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“, внедрен в "Тафпринт" ООД, а във втората част на събитието се предвижда демонстрация на процеса в реална работна среда, в производствените помещения на "Тафпринт" ООД. При посещението на място в печатницата на компанията, където е внедрен иновативни процес, всички гости на събитието ще бъдат запознати с предимствата на иновативния процес и възможностите за реализация на процеса и в други печатници в България, за мултиплициране на резултатите от проекта. 

 

           При провеждане на работната среща ще се представи целия технологичен цикъл на иновативния процес, в реална работна среда, като ще се постави основен фокус и акцент на приложимостта на процеса в други печатници.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „"Тафпринт" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.