Назад

Публикувано:15.11.2019

ПЕЧАТНИЦА "ТАФПРИНТ" ООД  ГР. ПЛОВДИВ ВНЕДРИ ПИЛОТНА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНОВАЦИЯ

ПЕЧАТНИЦА "ТАФПРИНТ" ООД ГР. ПЛОВДИВ ВНЕДРИ ПИЛОТНА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНОВАЦИЯ

ПЕЧАТНИЦА "ТАФПРИНТ" ООД  ГР. ПЛОВДИВ ВНЕДРИ ПИЛОТНА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНОВАЦИЯ 

 

На 25.10.2019 г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, ул. " Недялка Шилева " № 16  се проведе заключително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0089-C01/27.11.2018 г. между МИ и "Тафпринт" ООД по проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

С реализацията на настоящия проект, компанията е придобила Листова печатна машина - 1 бр., с което е внедрила в производствената си практика иновативен за България производствен „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“.

Иновативността на производствения процес се състои във възможност за: автоматична настройка и подаване на въздух в процеса на придвижване на печатната медия между мастилните секции на използваната печатна машина, с минимизирано приложение на воден баланс, които от своя страна ще позволяват намастиляване, гарантирано от полагането на цветовете с точност, без да е необходимо използването на ръчно цветоопределяне и отпадането на приложение на сушене с талк за дебели картони, ще позволят постигане на качествен отпечатък и много ниските скорости на процеса на печат, дори при дебели картони, което ще повиши производителността на печатницата и ще доведе до разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на компанията.

 

Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес "Тафпринт" ООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали себестойността на произвежданата продукция и  ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други печатници у нас.

Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 2 491 816,00 лв., от които 1 495 489,60 лв. безвъзмездна финансова помощ (60.02 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 271 166,16 лв. европейско и  224 323,44 лв. национално съфинансиране.) и 996 326.40 лв. собствено съфинансиране.

    Във връзка с изпълнение на Дейност: публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта (ще се извърши чрез публикации на резултатите от проекта в традиционни и дигитални медии и по-конкретно публикуване на  прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта).

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „"Тафпринт" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.