Назад

Публикувано:08.01.2019

ПОВИШАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ТАФПРИНТ ООД

ПОВИШАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ТАФПРИНТ ООД„ТАФПРИНТ” ООД
на 27.11.2018 г. подписа договор BG16RFOP002-3.004-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 

Общата сума на инвестицията е 2 494 771,59 лв., от които 1 497 362,95 лв. безвъзмездна финансова помощ (60.02 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (1 272 758,51 лв. европейско и  224 604,44 лв. национално съфинансиране.) и 997 408.64 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта: повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствената дейност на  "Тафпринт" ООД, чрез въвеждане на иновативен за България производствен „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“, като по този начин реализирания проект ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес в други печатници у нас.

 

            Специфични цели на проекта:

  1. Внедряване на иновативния „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“;
  2. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;
  3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;
  4. Реализация на пилотен проект със силно изразен демонстрационен ефект.

 

              Резултати: 

- Въведен уникален за България, иновативен „Процес по офсетов печат с оптимизирано придвижване на печатната медия, високоефективно намастиляване и без приложение на сушене с талк за дебели картони“;

- Закупена и въведена в експлоатация Листова печатна машина - 1 бр.;

- Намаляване използването на суровини - листова хартия, мукава, мастила, изопропилов алкохол;

- Намаляване на генерираните отпадъци от производствената дейност - отпадък "хартия" и предотвратяване образуването на отпадък "хартия";

- Увеличен производствен капацитет на предприятието;

- Изпълнена дейност за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на "Тафпринт" ООД;

- Проведен финансов одит на разходите по проекта;

- Извършени измервания на показатели за емисии от акредитирана съгласно стандарт БДС EN ISO 17025 лаборатория;

- Проведено встъпително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр.;

- Проведено заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проекта-1 бр.;

- Широко информирани заинтересовани страни относно възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта;

- Публикувана специализираната публикация за мултиплициране на резултатите от проекта - 2 бр.;

- Публикувано прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта - 2 бр.;

- Повишена информираност на заинтересованите страни за иновативния процес и успешното му

внедряване в България.

-----------------------------------------------www.eufunds.bg --------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.004-0089-C01 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Тафпринт" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „"Тафпринт" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.